Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Soud 2.0 - Víceúčelový formulář

1 2 3 4 5 6 7 821.11.2020 22:04, naposledy upraveno 24.11.2020 17:58 uživatelem Rataj


V rámci modernizace systémů a organizace vrchního soudu San Andreas označované jako Soud 2.0 představujeme nový víceúčelový formulář k podávání žádostí, stížností, nahlášení, oznámení, odvolání, námitek a podnětů. Veškeré písemnosti, které jste doposud posílali soudcům zvlášť můžete nyní posílat prostřednictvím jediného univerzálního formuláře. Vrchní soud San Andreas pak rozhoduje o tom, jaké činnosti uskuteční, aby došlo k vyřešení dané věci. Veškerá komunikace se soudem je však také nyní veřejná.

Co nejprve ohlásit na policii? Oznámení o přestupku, trestní oznámení.

Co můžete podat přímo k soudu? Podnět k zahájení řízení, žádost o vydání koncesní listiny, odvolání proti pokutě (od PSA), odvolání proti trestu (od PSA), odvolání proti rozhodnutí ve správním řízením, námitku podjatosti úřední osoby, podnět k provedení kontroly (inspekce), žádost o informace, stížnost, žádost o vyjádření, petici, námitku k územnímu plánu, podnět k provedení přezkumného řízení, žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, podnět k sepsání zákona.

Do tohoto formuláře zkrátka patří úplně vše, co potřebujete řešit s vrchním soudem San Andreas. Vyjímkou jsou žádosti tajné povahy (například žádost o vydání povolení k domovní prohlídce ze strany Policie San Andreas, u níž by hrozilo, že se cílová osoba dozví o žádosti a zbaví se důkazů před vydáním povolení).

Mějte na paměti, že soud je oprávněn rozhodnout ve vaší věci i bez řízení. Pouze spory nejasné, u kterých je potřeba dokládat důkazy, vyslechnout svědky, nechat porotu zvážit morálnost činu, jsou předmětem trestních a správních řízení ve státě San Andreas.


VZOR:

Podatel: Jméno Příjmení

Věc: Nazvěte řešenou věc, oč žádáte, koho nahlašujete, co podáváte.

Odůvodnění: Uveďte skutkový stav problému a všechny relevantní informace, které mohou správnímu orgánu pomoci s prověřováním Vašeho podnětu.

Záměr: Cíl, kterého chcete podáním dosáhnout.

Přílohy: Nepovinné pole. Můžete například předem předložit důkazy.


PŘÍKLAD:

Podatel: Jan Novák

Věc: Podnět k zahájení řízení

Odůvodnění: Můj soused Franta Čapek neustále parkuje své auto na mém pozemku. [Další text]

Záměr: Požaduji odškodnění ve výši 10.000,- za poškození trávníku a rozhodnutí soudu o zákazu dané věci.

Přílohy: [Fotografie vozu na trávníku]


21.11.2020 22:11, naposledy upraveno 22.11.2020 02:42 uživatelem Scor

Podatel: Rose Walker

Věc: Žádost o koncesi na přepravu a výrobu zbraní

Odůvodnění:

Vážená rado Vrchního Soudu San Andreas,

jsem jednatelem společnosti jménem Walker & Carlsson. Naše společnost se zabývá ostrahou a přepravou nákladu. Momentálně u nás pracuje přes 50 zaměstnanců.

Nyní bychom však chtěli rozšířit do těžby a výrobního průmyslu, jmenovitě zbrojního. Chtěli bychom podpořit místní ekonomiku a distribuovat naše produkty místním bezpečnostním sborům, soukromým bezpečnostním firmám, obchodů se zbraněmi a exportovat je také do zahraničí. 

Vhodným kandidátem pro řízení tohoto odboru je MSc. Annika Larsson, tato osoba má výjimečné znalosti v zbraňových a obranných systémech. Také vystudovala vysokou školu v oboru Vývoj systému pro obranu a bezpečnost. Díky přímému zapojení Policie San Andreas  do řízení výrobního procesu se prakticky neguje možnost nelegálního prodeje a nakládání s komoditou.

Proto si myslím, že naše společnost je vhodným kandidátem pro toto povolení. 

S pozdravem

Generální ředitel Walker & Carlsson Rose Walker

Walker & Carlsson sídlo odboru bezpečnosti Montgomery
Tel: 872264 
E-mail: rose.walker@smail.ic

Záměr: Požaduji koncesi na přepravu a výrobu zbraní

 

22.11.2020 15:39, naposledy upraveno 25.11.2020 20:36 uživatelem Rataj

Adresát: Rose Walker

Věc: Vyjádření soudu k žádosti o vydání koncesní listiny


Vážená paní Walker,

Vaše žádost je nyní předmětem šetření. Policie San Andreas byla pověřena prohlídkou Vašich nemovitostí a nemovitostí Vaší firmy. Dále proběhne kontrola Vašeho trestního rejstříku a aktivit, které Vy a Vaše firma provádíte. Na základě zjištění z tohoto šetření bude rozhodnuto o vydání koncesní listiny nebo o zamítnutí Vaší žádosti.


JUDr. William Stengel Ph.D.,
předseda vrchního soudu San Andreas.

23.11.2020 16:31, naposledy upraveno 25.11.2020 20:35 uživatelem Rataj

Adresát: Rose Walker

Věc: Vyhodnocení žádosti o vydání koncesní listiny


Vážená paní Walker,

Vaše žádost proběhla šetřením, které zahrnovalo: kontrolu trestního rejstříku, kontrolu aktivit a kontrolu všech nemovitostí Vás a Vaší firmy.

Policie San Andreas informovala vrchní soud San Andreas o následujících skutečnostech:

- Prověřené nemovitosti jsou v pořádku, nebylo nalezeno nic ilegálního, ani podezřelého
- Sledované aktivity jsou v pořádku, neprováděla jste v době šetření nic podezřelého
- Máte 4 záznamy ve trestním rejstříku, jedním ze záznamů je ilegální převoz zbraní, který byl prokázán protokolem o zatčení ze dne 4.11.2020

Dále zástupce z Policie San Andreas zmínil, že vydání koncesní listiny nedoporučuje.

Ve své žádosti také doporučujete MSc. Anniku Larsson pro řízení odboru, který by měl distribuci kontrolovat; ta se však sama od šetření distancovala, jelikož vlastní podíl ve Vaší společnosti a mohlo by tak dojít ke střetu zájmů. Podobný střet zájmů není přípustný ani u kontrolního odboru.

Z uvedených důvodů rozhodl vrchní soud San Andreas ve věci vyhodnocení Vaší žádosti následovně:
Vydání koncesní listiny na výrobu a distribuci zbraní pro fyzickou osobu Rose Walker a právnickou osobu Walker & Carlsson se zamítá.


JUDr. William Stengel Ph.D.,
předseda vrchního soudu San Andreas.

24.11.2020 00:49, odstraněno 24.11.2020 13:47 uživatelem
Tento příspěvek byl odstraněn uživatelem
24.11.2020 16:06

Podatel : Nina Harth

Věc : Podnět k zahájení trestního řízení ve věci proti Garage 66.

Odůvodnění: Během toho, co jsem spala (23-24.11), mi bylo ze soukromého pozemku mého přítele odtaženo osobní vozidlo Jeep CJ7 Renegade modré barvy s RZ 2SA 6644 (dále jen vozidlo). Vozidlo stálo vlevo od garáže (čelem k rodinnému domku) a nikoho nemohlo omezovat či ohrožovat. Dle výpisu telefonátů mého přítele nedošlo k volání Garage 66 na pozemek. V tom případě nemohlo dojít na legální odtažení vozidla ze soukromého pozemku. Stejně tak vozidlo stále (viz poskytnutý snímek) na soukromém pozemku, tudiž muselo dojít i na nepovolené vniknutí na soukromý pozemek. Vozidlo bylo z prostoru pro odtažená vozidla vyzvednuto dnes (24.11) během jedné hodiny odpoledne. Vozidlo bylo mechanicky poškozené. Vzhledem k původu věci se jedná o poškození mého majetku v odhadované částce nad pět tisíc korun.

Záměr: Požaduji odškodnění za způsobenou škodu na vozidle, náklady na přepravu a vyzvednutí vozidla a finanční sankci za protiprávní jednání.

Přílohy: Snímek zachycující vozidlo ze dne 23.11, kde vozidlo stojí vedle příjezdové cesty na daném pozemku.

24.11.2020 17:57, naposledy upraveno 25.11.2020 20:35 uživatelem Rataj

Adresát: Joey Barnett, Nina Harth

Věc: Vyjádření soudu k podání trestního oznámení


Vážená paní Harth, vážený pane Barnett,

Vaše dopisy jsme vyhodnotili jako podání trestního oznámení, předáme je proto Policii San Andreas. Jestliže policie nebude schopna nahlášení vyřešit do 5 dnů, budou postoupeny do správního řízení.


JUDr. William Stengel Ph.D.,
předseda vrchního soudu San Andreas.

Petan09

Hráč

9
25.11.2020 14:58, naposledy upraveno 25.11.2020 15:05 uživatelem Petan09

Podatel: MUDr. Petr Polikowsky Ph.D., MBA

Věc: Zahájení trestního řízení ze strany Filipa Soltese

Odůvodnění: Včera (24.11.2020) ve 19:45 došlo naproti Národní bance v Palomino Creek ze strany Filipa Soltese k ohrožení na životě. Na místě byla hlášená loupežná krádež. Na místě bylo několik jednotek ozbrojených policistů. Pan Filip Soltes na místě vytáhnul střelnou zbraň a začal po občanech mířit a střílet. Na místě několik minut běhal s vytaženou střelnou zbraní. Pan Soltese policie ani nějak neupozornila a nezakročila. Na místě se nacházelo několik lidí které byli strachy schované za pevnými předměty. Já jako občan jsem ihned oznamoval policii protiprávní jednání ze strany Filipa Soltese, bez reakce policistů dále ohrožoval přítomné občany. Mé osobě se podařilo osobu zdokumentovat pomocí mobilního fotoaparátu. Ani samotný pan Soltes bez jakékoliv reakce na naše výzvy občanů dále ignoroval a dále nás ohrožoval střelnou zbraní.

Záměr: Proplacení psychické a fyzické újmy na zdraví, zahájení soudního řízení proti dané osobě.

Přílohy: Fotografie ze dne 24.11. 2020, kde Filip Soltes viditelně drží střelnou zbraň v ruce a míří tím na občany který byli ve velkém ohrožení.

 


25.11.2020 20:34

Adresát: MUDr. Petr Polikowsky Ph.D., MBA

Věc: Vyjádření soudu na podnět k zahájení řízení


Vážený doktore,

Váš dopis má charakter trestního oznámení, avšak vzhledem k údajné nečinnosti policie je zároveň na místě zvážit uplatnění opatření proti nečinnosti. Danou věc budeme řešit v součinnosti s Policií San Andreas a vzhledem k přítomnosti policistů budeme požadovat jejich kamerové záznamy.

Pokusíme se zjistit, zda došlo k porušení zákona ze strany zmíněného Filipa Soltese a také, zda došlo k pochybení ze strany policistů. Jestliže nebude možné pouze z materiálů, které má k dispozici policie usvědčit obviněného, pak bude věc postoupena do správního řízení.

Zvažte, prosím, také podání stížnosti adresovanou Policii San Andreas na konkrétní policisty, kteří se na místě činu nacházeli. Uplatnění opatření proti nečinnosti provedeme pouze v případě, že stížnost nepodáte, nebo nebude řádně řešena vedením policie.


JUDr. William Stengel Ph.D.,
předseda vrchního soudu San Andreas.

26.11.2020 01:57, odstraněno 26.11.2020 02:33 uživatelem
Tento příspěvek byl odstraněn uživatelem

1 2 3 4 5 6 7 8


Powered by LeoSight IFS
LT~115

Přihlášení
Zapomněl/a jsem jméno nebo heslo

LEDEN 2021
SPLNĚNO!

Pokrytí nákladů na provoz serverů

FINANCOVÁNÍ VÝVOJE
SPLNĚNO!

Pokrytí nákladů spojených s vývojem

Donator měsíce: Killer14 (10385Kč)
(na konci měsíce získá odznak)

Stejšn Time

středa 19:00

Bojová pohotovost

čtvrtek 19:00

Ressetth

25Kč dnes v 02:49

Ressetth

50Kč dnes v 02:49

ZoraDavello

38Kč včera v 22:02

WalterJaima

Registrován 23.1.2021

AndrewSuita

Registrován 23.1.2021

RonnieDegiz

Registrován 23.1.2021