Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Podmínky používání serveru LeoSight.cz koncovým uživatelem

Tento dokument nastavuje vztah mezi registrovaným uživatelem služeb portálu LeoSight.cz (dále jen „uživatel“) a samotným poskytovatelem těchto služeb v rámci komunitního portálu LeoSight.cz (dále jen „poskytovatel“). Tento dokument zároveň definuje provozovatele poskytovatele (dále jen „provozovatel“), jakožto i osoby oprávněné jednat jménem poskytovatele (dále označované zkratkou „AT“) a to nejlepším možným způsobem v rámci udržení dobrého jména poskytovatele, platných zákonů a nařízení domovského státu poskytovatele, jimž je Česká republika, jakožto i platných směrnic Evropské unie (dále jen „platné právní předpisy“).

Tyto podmínky užití, pravidla, práva a případné sankce se vztahují na veškeré uživatele, provozovatele, AT, ale i na přidružené projekty pod hlavičkou Projekt LSSH*(dále jen „LSSH“), jakožto spřátelené projekty, které budou vystupovat pod záštitou poskytovatele.

Uživatel při registraci na internetové aplikaci poskytovatele (čímž je server LeoSight.cz) udává dobrovolně, vědomě a jednoznačně souhlas s přečtením těchto podmínek používání, s jejich srozuměním a akceptováním v celé šíři tak, jak jsou v tomto dokumentu uvedené. Na pozdější odvolání se na nevědomost, či nepřečtení těchto podmínek nebude v žádném případě brán ohled při vymáhání čehokoliv, co je v rozporu se službami poskytovatele, či odporuje tomuto ujednání.

Uživatel dále při registraci účtu u poskytovatele je povinen vyjádřit souhlas se sběrem, zpracováním a archivací osobních údajů a následovně souhlas jejich následným využitím pro marketingové účely a to výhradně poskytovatelem. Tyto dva souhlasy jsou vysvětleny každý ve svém vlastním dokumentu a odpovídají platným právním předpisům (včetně obecného nařízení EU „GDPR“, která nabývá platnosti v květnu 2018). Odkazy na tyto dokumenty jsou dostupné přímo při registraci u příslušných políček, kde je uživatel má odsouhlasit a zároveň v dokumentaci dostupné na webovém portálu poskytovatele. Uživatel si je zároveň plně vědom, že registrace u poskytovatele je naprosto dobrovolná, nicméně pro potřeby poskytovatele je nutné tyto souhlasy při registraci vyjádřit – z toho vyplývá, že bez vyjádření souhlasů není možno plně využívat všech služeb, které poskytovatel nabízí všem řádně registrovaným uživatelům (včetně těch bezplatných).

Uživatel zároveň souhlasí, že samotným používáním služeb poskytovatele se zavazuje akceptovat, respektovat a dodržovat pravidla provozu poskytovatele, pravidla jednotlivých služeb a platné právní předpisy. Uživatel si je zároveň vědom, že za porušování nastolených pravidel (částečně vymezených v tomto dokumentu, nebo u jednotlivých služeb), nebo nedodržování platných právních předpisů, může být sankciován zamezením přístupu k jednotlivým službám, nebo úplným omezením přístupu ke všem službám a do prostředí poskytovatele a to na dobu určitou i neurčitou. V případě že uživatel svým chováním a jednáním bude záměrně poškozovat poskytovatele a/nebo nastane důvodné podezření ze závažného porušení platných právních předpisů, je provozovatel, či AT povinen tuto situaci hlásit příslušným orgánům státní moci a poskytnout plnou součinnost při vyšetřování, včetně poskytnutí osobních údajů o uživateli, které jsou poskytovateli dostupné, tak jak ukládají platné právní předpisy.

Uživateli při registraci u poskytovatele vzniká unikátní bezplatný účet, který má své unikátní numerické označení a na něj je navázaná veškerá jeho aktivita u poskytovatele a jím nabízených jednotlivých služeb.

Uživateli je výrazně doporučeno si účet u poskytovatele založit, jelikož tím může plně využít všech služeb a výhod v rámci nabídky poskytovatele. Některých služeb lze využít i bez registrovaného účtu, ale nelze čerpat výhody spojené s registrací ani zajistit stejnou míru spokojenosti se službami jako u uživatelů registrovaných, kteří mají jistá přednostní práva, zvláště u početně omezených služeb a aktivit poskytovatele.

Vyjádření svých souhlasů může uživatel kdykoli odvolat a poskytovatel se zavazuje, že unikátní numerické označení účtu již nepřidělí žádnému nově registrovanému uživateli, zároveň bez zbytečných odkladů smaže veškeré osobní údaje nad rámec údajů, které je potřebné uchovat pro archivaci a správný chod aplikace chránící osobní údaje všech uživatelů služeb poskytovatele LeoSight Guard** (dále jen „LSG“).

Osobní údaje, které budou uchovány pro správný chod LSG jsou: unikátní numerické číslo účtu uživatele, IP adresa uživatele a jeho registrační e-mailová adresa.

Poskytovatel se zavazuje, že nebude provozovatel, či AT v žádném případě využívat uložené e-mailové adresy pro jakékoliv jiné účely, než archivace a správný chod LSG. (Více o LSG je popsáno na konci tohoto dokumentu).

Obecná pravidla poskytovatele

Tato obecná pravidla jsou závazná pro všechny uživatele registrované u poskytovatele, využívajících prostředí poskytovatele, nebo jednotlivých služeb. Zároveň jsou tato pravidla závazná i pro všechny návštěvníky (neregistrované uživatele), jelikož svým přístupem do prostředí poskytovatele, nebo jednotlivých služeb využívají do míry, kterou mohou bez registrace využít duševní vlastnictví poskytovatele, provozovatele a jednotlivých autorů obsahu poskytovatele.

Provozovatel, nebo AT může uživateli i návštěvníkovi při důvodném podezření z porušování těchto pravidel, pravidel jednotlivých služeb či jednání v rozporu s platnými právními předpisy odepřít přístup k prostoru poskytovatele a jednotlivým službám.

Obecná pravidla jsou účinná v rámci celého prostoru poskytovatele a všech jeho služeb, které se mezi služby poskytovatele řadí, nebo je poskytovatel jakýmkoliv způsobem (spolu)provozuje. Tato pravidla jsou všem ostatním specifickým pravidlům jednotlivých podkategorií prostoru a služeb poskytovatele nadřazená, není-li zvláštní úpravou u jednotlivých služeb výslovně stanoveno jinak. Tedy jsou tato pravidla všeobecně platná v celém prostoru portálu LeoSight.cz a obecně závazná. Jednotlivá pravidla nejsou v rozporu, ani nadřazena platným právním předpisům, především pak jedná-li se o práva a svobody jednotlivce, či skupin občanů. Zároveň se vzhledem k určitým právům a svobodám (například svoboda projevu) poskytovatel zříká jakékoliv odpovědnosti za obsah zveřejněný jednotlivými uživateli, kteří nejsou osobami pověřenými hovořit jménem poskytovatele. Pokud uživatel samovolně zveřejní obsah odporující platným právním předpisům, může tento obsah být ze strany poskytovatele zablokován a předán příslušným orgánům k šetření.

Prostor a služby, na které se vztahují obecná pravidla poskytovatele, jsou:

 • portál LeoSight.cz (přístupný z adresy https://leosight.cz a všechny jeho sub-domény)
 • služba TeamSpeak v rámci poskytovatele (ts3.leosight.cz)
 • služba Discord v rámci poskytovatele (leosight.cz/discord)
 • veškeré servery uvedené v seznamu na adrese https://leosight.cz/novinky
 • stránky na sociálních sítích spravované poskytovatelem

Platná obecná pravidla poskytovatele:

 1. Uživatel vstupuje dobrovolně do prostor poskytovatele pro vlastní potřebu a především za účelem zábavy, jakožto účelem, pro který byl poskytovatel primárně vytvořen.
 2. Uživatel se zavazuje, že svým jednáním nijak nepoškodí poskytovatele, ani osoby, které jsou za správu poskytovatele zodpovědné, zejména pak provozovatele a AT.
 3. Uživatel si je plně vědom, že za veškeré jednání v prostorách provozovatele nese plnou odpovědnost. Že jeho digitální stopa je zaznamenaná systémem LSG především pro bezpečí uživatele v prostorách poskytovatele.
 4. Uživatel se zavazuje svým jednáním nezasahovat do práv a svobod ostatních uživatelů a zároveň se zavazuje jednat s ostatními uživateli slušně a v rámci dobrých mravů.
 5. Uživatel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy. Pokud tak nečinní, vystavuje se riziku oprávněného drobnohledu ze strany příslušných úřadů, které bude dle práva a ohlašovací povinnosti provozovatel, nebo AT kontaktovat a poskytne přístup k důkazům uloženým systémem LSG.
 6. Cokoliv, co uživatel zveřejní v rámci prostor poskytovatele, se automaticky nestává majetkem poskytovatele, ale uživatel tím výslovně dává svolení poskytovateli ke komerčnímu užití jeho příspěvku pouze pro účely poskytovatele, nikoliv třetích stran. Poskytovatel nemá právo licenci poskytnout třetí straně ani zveřejněné dílo nijak reprodukovat za hranice působnosti služeb poskytovatele. Uživatel nemá nárok toto právo poskytovatele nijak revokovat. Pokud nechce poskytovateli umožnit s dílem nakládat v rámci vymezených pravidel, nesmí v rámci prostor poskytovatele dílo zveřejnit.
 7. Uživatel si je vědom, že pokud zveřejní jakýkoliv materiál mimo prostory poskytovatele, ovšem obsahující duševní vlastnictví poskytovatele nebo jeho uživatelů, vystavuje se riziku legálního napadení tohoto obsahu ze strany poskytovatele formou vyžádání stažení obsahu, nebo jeho upravení tak, aby došlo k satisfakci poškozeného.
 8. Uživatel si je vědom, že za správu poskytovatele odpovídá provozovatel a AT. Uživatel se zavazuje tyto osoby respektovat a jejich rozhodnutí v rámci prostor poskytovatele nezpochybňovat.
 9. Uživatel si je vědom, že formou „Donate“ posílá dobrovolný finanční příspěvek poskytovateli a to formou, kterou si zvolil při poskytnutí tohoto daru. Uživatel je za svůj peněžní dar odměněn přiměřenou sumou kybernetické měny poskytovatele (dále jen „kredity“), které může uživatel směnit za výhody, a odměny v rámci služeb poskytovatele.
 10. Kredity nelze za žádných okolností směnit zpět za reálné peníze a ve výjimečných případech lze převádět mezi uživateli.
 11. Uživatel si je plně vědom toho, že na komodity pořízené za kredity se nevztahuje žádná záruční lhůta, jelikož se nejedná o hmatatelné výrobky a zároveň se na tyto komodity nevztahuje žádné chráněné období, ve kterém je možné komodity vrátit za návrat kreditů. Na toto pravidlo může výjimku udělit pouze provozovatel a je jen na jeho vůli, zda uživateli vyhoví.
 12. Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito pravidly, je si jich plně vědom a akceptuje je, to stvrzuje svým souhlasem při registraci svého uživatelského účtu. S pravidly se zároveň ztotožňuje i neregistrovaný uživatel, na kterého mohou být taktéž aplikovány sankce ze strany poskytovatele pro porušování těchto pravidel, a může mu být odepřen přístup do prostor poskytovatele. V konečném důsledku provozovatel a AT mají poslední slovo a to slovo znamená v prostorách poskytovatele zákon. Provozovatel a AT si vyhrazují právo v rámci zdravého rozumu tato pravidla vynucovat a zároveň z nich poskytovat úlevy čistě na základě subjektivního hodnocení chování daného uživatele. Pokud ovšem dojde k hrubému porušení pravidel, nedá se velká shovívavost ze strany poskytovatele očekávat.
 13. Zároveň při zablokování přístupu uživatele do prostor a ke službám poskytovatele nebude uživateli v žádném případě nahrazován žádný příspěvek, který formou „donate“ poskytovateli připsal. Poskytovatel ani nebude refundovat žádné zakoupené kredity, či zakoupené digitální předměty v případě omezení přístupu ke službám poskytovatele. Všechny předměty a kredity budou v případě zablokování zmraženy spolu s účtem a budou uživateli znovu zpřístupněny s obnovením přístupu poskytovatelem, pakliže k takovémuto kroku ze strany poskytovatele dojde.
 14. Členství VIP a PREMIUM zakoupené za kredity je zakoupeno na časový úsek a počítá se od data do data a to i v případě, že je účet zmražen a přístup omezen, členství může přitom uživateli vypršet a jeho účet může být ze strany poskytovatele znovu obnoven bez tohoto členství.
 15. Provozovatel poskytovatele a AT si vyhrazují právo kdykoliv změnit stav kreditního konta uživatele. Zpravidla tento krok uživateli odůvodní a oznámí, pokud je to možné.

Jednotlivá práva uživatele:

Za předpokladu, že uživatel dodržuje pravidla poskytovatele, má uživatel v prostorech a u služeb poskytovatele následující práva a nároky:

 1. Uživatel má právo si založit v prostoru poskytovatele bezplatný účet a má právo přístupu na všechny veřejné služby poskytovatele.
 2. Uživatel má právo se v případě nejasností ohledně prostoru, či služeb poskytovatele dotázat provozovatele, či AT a má právo na uspokojivou odpověď z jejich strany.
 3. Uživatel má právo na pomoc s problémem v prostorech poskytovatele, či u služeb ať už jde o problém s funkčností jednotlivých částí, či problém s jiným členem komunity, uživatelem. Z toho vyplývá i následující právo.
 4. Uživatel má právo nahlásit jiného uživatele, který podle něj porušuje pravidla poskytovatele a to buďto prostřednictvím příslušné funkce v profilu daného uživatele, nebo přímo provozovateli, či AT. Preferovaná forma je ale právě ohlášení pomocí tlačítka na profilu daného narušitele pravidel.
 5. Uživatel má právo nahlásit člena AT provozovateli, nebo provozovatele členům AT, pokud se cítí ukřivděn, či snad utlačován z jejich strany. Provozovatel a AT se budou této stížnosti věnovat, aby se situace vyjasnila a pokud bude mít uživatel pravdu, budou přijata opatření k nápravě situace.
 6. Uživatel, pokud je jeho přístup omezen, má právo žádat o odůvodnění a případně přezkoumání rozhodnutí provozovatele, či AT o omezení jeho přístupu. Pokud dojde k pochybení ze strany provozovatele, bude sjednána náprava a přístup účtu do prostor poskytovatele, nebo ke službám bez prodlení obnoven.
 7. Uživatel má právo na svou identitu, pod níž se zaregistroval, pokud někdo použije v rámci poskytovatele jeho registrační jméno, či očividnou parafrázi v prostorách poskytovatele, smí uživatel požádat provozovatele, či AT o změnu dané věci, pokud se uživatel cítí tímto výtvorem například uražen, či ponížen. Komunita je tu především pro zábavu a společný zájem a tudíž by měla zůstat přátelská.

Poznámky k podmínkám užívání služeb poskytovatele:

Provozovatel si vyhrazuje právo veškerý text v tomto dokumentu měnit a dle potřeby upravovat tak, aby odpovídal aktuálním potřebám. Každá zásadní aktualizace bude oznámena uživatelům hromadně. Pokud bude úprava natolik zásadní, že bude třeba, aby si uživatel znovu přečetl tento dokument kompletně, bude znovu vyzván k jeho aktuálnímu odsouhlasení.

*) Projekt LSSH – Projekt poskytovatele, který je vyčleněný pro pomoc spřáteleným projektům/serverům v rámci technické podpory, zaštítění serveru po stránce provozní i možná finanční výpomoc zaštítěnému projektu.

**) LeoSight Guard – LSG je aplikace poskytovatele, která působí jako ochranný článek na všechna citlivá data a chrání databázi před zásahy zvenčí. Zároveň umožňuje do jisté míry identifikaci uživatele, který již poskytovatele navštívil a to za účelem zjištění, zdali je uživatel bezpečný, či má potenciálně škodlivé účinky. Jakmile LSG rozpozná, že se jedná o uživatele, který má omezený přístup, automaticky mu omezí přístup i pokud je například na jiném zařízení. LSG se dále stará o šifrování databází a citlivých dat v rámci serverů poskytovatele a zvyšuje tím účinnou ochranu zápisů mnohonásobně přes standardní ochranu. Tento mezičlánek je tedy nedílnou součástí služeb poskytovatele a za žádných okolností nemůže být z provozu odstaven, ohrozila by se tím ochrana citlivých dat, jako jsou osobní údaje uživatelů apod.

Platné od: 4.1.2014

Poslední zásadní úprava: 24.5.2018 (tato verze je dostupná kliknutím na tento odkaz)

Poslední malá aktualizace: 26.3.2022