Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Zásady zpracování osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Zpracovatelem osobních údajů a Správcem je Jaroslav Lustyk, se sídlem Partyzánská 321, Litomyšl 570 01, zapsán v živnostenském rejstříku města Litomyšl od 9.1.2019, IČ: 07784511 (dále jen „Vlkio“).

Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Vlkio sbírá některé relevantní osobní údaje pro správné fungování obchodu, webových rozhraní, přidružených internetových stránek, serverů, služeb a virtuálních prostor.

Žádný osobní údaj, který zpracováváme, nespadá do některé ze zvláštních kategorií (tzv. citlivých) osobních údajů (rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, údaje vypovídající o majetku nebo majetkových poměrech a podobně).

Tyto osobní informace jsou dále zpracovány a archivovány v souladu s platnými právními předpisy abychom byli schopni Vám poskytnout všechny naše služby.

Snažíme se, aby zásady ochrany osobních údajů byly popsány jednoduše a srozumitelně. Pokud Vám však nebude cokoliv dostatečně zřejmé nebo budete-li mít další dotazy ke způsobu a ochraně zpracování osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailovou adresu: lustyk@vlkio.cz.

Zpracované osobní údaje a účel jejich zpracování

Osobní údaje, které od Vás nebo o Vás získáme, můžeme zpracovávat (tzn. uložit si je do databáze, uchovávat na fyzických či virtuálních úložištích souvisejících s virtuálním prostorem Vlkio a přidružených služeb a dále s nimi pracovat) pouze za určitým konkrétním účelem a vždy na základě nějakého právního titulu, který nám zpracování osobních údajů umožňuje. Tyto osobní údaje nazýváme relevantními pro naše potřeby. Takové osobní údaje, u nichž účel zpracování nebo právní základ zpracování chybí, zpracovávat nesmíme a nedochází k tomu (jedná se o citlivé osobní údaje dle specifikace GDPR). Dále také nezpracováváme údaje osob mladších 16ti let.

Identifikační a kontaktní údaje nutné pro zabezpečení správného fungování webového rozhraní a přidružených a poskytovaných služeb

 • přihlašovací údaje registrovaných uživatelů v přidružených službách
  • přihlašovací jméno (pseudonym)
  • přístupové heslo v zašifrované formě
  • kontaktní údaj uvedený při registraci (např. emailová adresa)
 • IP adresa uživatele
 • jednotlivé souhlasy uvedené při vyplnění formulářů či registraci
 • identifikátory přidělené webovým rozhraním (unikátní identifikační číslo, typ uživatelského účtu apod.)
 • veškerý obsah, který uživatel v rámci webových rozhraní zveřejňuje, či sdílí se identifikuje a váže k jeho účtu

Údaje registrovaných uživatelů v rámci přidružených webových rozhraní ukládáme po celou dobu platnosti uživatelského účtu v rámci virtuálního prostoru Vlkio a nejdéle 5 let po jeho zrušení. Údaje, u nichž zjistíme, že již aktuální nejsou, obvykle ihned likvidujeme a dále je nezpracováváme. Likvidaci údajů si může uživatel i sám vyžádat v souladu s nařízením GDPR, ale může tím zapříčinit ztrátu funkčnosti uživatelského účtu přidružené služby.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Vlkio

 • zajišťování provozu služeb, poskytování služeb
 • zaznamenávání detailů o všech platebních transakcích
 • vyúčtování za poskytnuté nebo nabídnuté služby
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány
 • zákaznické spory mezi Vlkio a zákazníkem
 • kroky spojené s identifikací zákazníka
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Vlkio
 • evidence využívání našich webových stránek, aplikací a přidružených služeb

Uchovávání údajů pro uzavření a plnění smlouvy

 • celé jméno, případně obchodní jméno, IČ a DIČ
 • fakturační a doručovací adresa (ulice, město, PSČ)
 • telefon, emailová adresa
 • další identifikační a kontaktní údaje

Provoz webového rozhraní a fungování přidružených služeb

 • adresa a detaily datového spojení (např. IP adresa, navštívená URL adresa, typ prohlížeče, operační systém, soubory Cookies)
 • datum a čas prováděných akcí
 • detaily o přihlášení do webových rozhraní přidružených služeb
 • datové toky u přidružených služeb
 • detaily o datovém provozu, které jsou využívány zejména pro sledování kvality poskytovaných služeb a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb (např. záznamy využívané nebo získané různými druhy ochrany dat a bezpečnostních řešení, jako jsou DDoS ochrany a antivirové ochrany)

Údaje získávané za marketingovými a reklamními účely

 • souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely
 • emailová adresa
 • aktivitu a zájem návštěvníka o jednotlivé služby
 • používání služeb

Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

 • provozní údaje
 • logy přístupů

Jakým způsobem informace a údaje o Vás získáváme

Získáváme a shromažďujeme informace následujícími způsoby:

 • založení uživatelského účtu v některém z našich přidružených webových rozhraní
 • informace získané automaticky systémy ochrany dat a monitorovacími systémy pro analýzu a logování akcí v rámci webových rozhraní
 • Vaše dobrovolné a vědomé sdílení informací a vyplnění formulářů

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme, pokud nedojde k některému z následujících případů:

 • o sdílení nás požádáte - máte právo nás požádat, abychom Vám poskytnuli výčet informací, které o Vás uchováváme
 • z právních důvodů - můžeme sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud jsme v dobré víře přesvědčení, že sdílení je rozumně nutné za účelem:
  • dodržení platných zákonů či jiných právních předpisů a projednání soudních řízení nebo vyřízení žádostí státní správy;
  • zjištění, zabránění nebo jiného postupu při obraně právních nároků Vlkio

Dále můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti a nijak Vás neidentifikují. Jedná se o statistiky a jiná agregovaná data, tedy pouze o informace bez jakékoliv vazby na konkrétní osobu.

Kde uchováváme zpracované údaje

Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány výhradně v rámci zemí Evropské unie.

Ukládání dat v elektronické podobě - provádíme za pomocí služeb poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datového úložiště. Pokud je to nutné, máme s poskytovateli uzavřeny příslušné smluvní dokumenty, které jsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními k zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Celé naše databáze pravidelně zálohujeme, v případě žádosti o odstranění Vašich osobních údajů z našich databází je odstraníme i z jednotlivých záloh.

Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečení dat s osobními údaji je pro nás prioritou. Snažíme se přijímat vhodná technická a organizační opatření, která zajistí, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto zásad. Snažíme se chovat tak, abychom shromážděné údaje chránili před neoprávněnými operacemi.

Konkrétně se jedná o tato bezpečnostní opatření:

 • Zabezpečení dat v elektronické podobě - je prováděno specializovaným datacentrem, ve kterém jsou umístěny servery s virtuálním prostorem Vlkio. Data jsou chráněna jak po fyzické tak i softwarové stránce.
 • Zabezpečení pomocí vlastních aplikací - nezávislé, nadstandardní bezpečnostní prvky, které pomáhají zabezpečit data po softwarové stránce a znemožnit nežádoucí přístup do virtuálního prostoru Vlkio.
 • Minimalizace přistupujících osob - přístup k osobním údajům omezujeme pouze na minimum osob, které potřebují údaje znát, aby mohli řádně plnit své povinnosti. Tito členové jsou řádně poučeni a vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost, a v případě porušení tohoto závazku mohou být důrazně potrestáni.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Zejména se jedná o:

 • právo přistupovat a nahlížet do osobních údajů, které jsou o Vás zpracovány (čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu včetně toho, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti (čl. 16 GDPR);
 • právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. „být zapomenut” (čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení rozsahu takto zpracovávaných osobních údajů (čl. 18 GDPR);
 • právo na přenos Vašich osobních údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR);
 • právo na odvolání svého uděleného souhlasu se zpracováním svých údajů;
 • a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ (čl. 77 GDPR).

Můžete si také vyžádat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Některá naše webová rozhraní umožňují tuto kopii stáhnout automaticky, u dalších tak můžete požádat na emailové adrese: lustyk@vlkio.cz.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na této webové stránce a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž vybraným komunikačním kanálem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu nijak neomezíme ani neupravíme.

Přidružené služby, na které se vztahují tyto Zásady zpracování osobních údajů

Zde je seznam všech webových rozhraní a přidružených služeb, které podléhají zásadám a právům vycházejících z tohoto dokumentu:

 • naše webová stránka na adrese vlkio.cz;
 • herní portál LeoSight na adrese leosight.cz a všechny herní a komunikační servery uvedené na stránce tohoto portálu;
 • zkracovač URL adres na adrese ratt.cz;
 • prohlížečová hra Ensismoon na adrese ensismoon.cz;
 • webový portál Varen RPG na adrese varen.cz;

Kontaktujte nás

V případě dotazů a žádosti týkajících se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva, nebo pokud nebudete některým termínům v tomto dokumentu rozumět, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese: lustyk@vlkio.cz.Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 9. ledna 2019.


Výše uvedené zásady se vztahují na tento a další weby, přímo pro LeoSight.cz máme ještě druhé separátání zásady zpracování osobních údajů, které jsou zde chápány jako součást těchto zásad.